6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές και μηχανικοί που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υλικών καλούνται να υποβάλλουν περίληψη της εργασίας τους μέχρι τη 11η Μαρτίου 2016.

Οι συγγραφείς καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες εργασίες που επισυνάπτονται στο τέλος της σελίδας.