7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές και μηχανικοί που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υλικών καλούνται να υποβάλλουν το κείμενο της τελικής εργασίας τους μέχρι τη 31η Αυγούστου 2019.

Οι συγγραφείς καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες εργασίες που επισυνάπτονται στο τέλος της σελίδας.