7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Υποβολή περιλήψεων (ελληνικά ή αγγλικά): 17/05/2019

Ειδοποίηση αποδοχής: -

Υποβολή εργασιών (ελληνικά ή αγγλικά): 30/06/2019

Ολοκλήρωση κρίσης εργασιών: 31/07/2019

Υποβολή τελικών εργασιών μετά από κρίση: 31/08/2019